Young Adults at Risk in Israel: Article by Shula Mozes

שולה מוזס, מייסדת ויו"ר 'למרחב' כותבת על ליווי ותמיכה של צעירים בסיכון בישראל. במאמר היא חוקרת את הצורך לתמוך באוכלוסיה זו וההשפעה ארוכת הטווח שמהלך זה מייצר על חיי הצעירים ועל החברה כולה. קרן מוזס וולופביץ היתה הראשונה לזהות את הצורך הזה בישראל לפני כמעט שני עשורים ובתגובה לצורך זה, הקימה את עמותת 'למרחב'.