The Jewish Holidays and Philanthropy: Understanding our Collective Responsibility

איזה אתגרים קיימים היום בתחום הצעירים בסיכון בישראל? ואיך ניתן להתגבר עליהם? איך יוצרים שיתוף פעולה בין פילנתרופים, יזמים חברתיים, המגזר העסקי וגופים ממשלתיים כדי ליצור מעורבות חברתית גדולה יותר ולהביא לשינוי?

שולה מוזס כותבת ב EJewish Philanthropy על מעורבות ואחריות חברתית, שינוי, פילנתרופיה ועל 'למרחב'. מוזמנים לקרוא: