יוזמת עובדים ביחד

שילוב בתעסוקה איכותית, הכוללת אופק קידום מקצועי, של צעירים המצויים בסיכון. זאת, בהתבסס על ארגונים הפועלים היום בתחומים הרלוונטיים ובאמצעות מתן ליווי ממוקד תעסוקה לצעירים ולצדו מענה  לצרכי המעסיקים במציאת כוח אדם מתאים.

צעירים בסיכון בישראל - רקע

בישראל חיים כ-113,000 צעירים בסיכון בגילאים 18-25, המהווים כ-12% מכלל אוכלוסיית הצעירים. מעבר לאתגרים עימם מתמודד כל צעיר, הצעירים במצבי סיכון נדרשים להתמודד עם אתגרים משמעותיים נוספים, כגון: העדר תמיכה ועורף כלכלי ורגשי, העדר רשתות חברתיות תומכות והעדר השכלה, הכשרה או כישורים אקדמיים או מקצועיים מתאימים. על כן, הם מצויים בסיכון גבוה מאחרים להיקלע לתנאי חיים אשר עלולים לדון אותם לעוני, לסכן את בריאותם הפיזית או הנפשית, או לדון אותם לעימות עם החוק ורשויות האכיפה. כל אלו פוגעים ביכולתם להשתלב בעבודה.

יוזמת "עובדים ביחד"

השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה, אשר כלל את נציגי הממשלה, המגזר העסקי והמגזר השלישי, דן בתחום הצעירים בסיכון וגיבש תפיסת עבודה לשילוב צעירים אלו בשוק העבודה, בהתבסס על שיתופי פעולה בין מגזריים ואזוריים. החלטת ממשלה מיום 23.9.14 קבעה כי משרד הכלכלה והאוצר יקיימו פיילוט להפעלת מיזם משותף עם הפילנתרופיה לקידום השילוב של צעירים בסיכון בתעסוקה במסגרת יישובי הדרום. הפיילוט יתקיים בין השנים 2017-2019 בהיקף תקציבי של 12 מיליון   שקל. מצד הממשלה הפיילוט מובל על ידי יחידת הממונה על התעסוקה במשרד העבודה והרווחה. השותפות הפילנתרופית ליוזמה מוצגת בסיום מסמך זה.

יעוד יוזמת "עובדים ביחד"

שילוב בתעסוקה איכותית, הכוללת אופק קידום מקצועי, של צעירים המצויים בסיכון. זאת, בהתבסס על ארגונים הפועלים היום בתחומים הרלוונטיים ובאמצעות מתן ליווי ממוקד תעסוקה לצעירים ולצדו מענה  לצרכי המעסיקים במציאת כוח אדם מתאים.

היוזמה כוללת גוף מפעיל אשר עומד בקשר עם ארגונים המלווים צעירים בסיכון, מעסיקים, גופי הכשרה מקצועית והשמה וכן רשויות מקומיות, מוסדות אקדמיה וגופים משפיעים בנגב.  במסגרת היוזמה תבוצענה, בין היתר, הפעולות הבאות:

הגדרת ליווי ממוקד תעסוקה – ליווי זה לצעירים יתוקצב וכן תינתן הכשרה לנושא עבור המלווים בארגונים השותפים.

בחינת צרכי הצעירים המצויים בסיכון בתחום התעסוקתי ומתן מענה פרטני מותאם, אשר יכלול הקניית כלים להתמודדות בעולם העבודה המשתנה.

ביסוס קשר רציף עם מעסיקים לשם זיהוי והבנה של צרכיהם בהיבטי המקצועות הנדרשים, היקף ותוכן ההכשרות, מיומנויות נדרשות, ליווי במקום העבודה וכדומה.

קהל הצעירים

צעירים בגילאי 18-25 במחוז הדרום, אשר אינם משולבים בעבודה איכותית ועונים על שניים מהתנאים הבאים:​

  • השכלה: ללא 12 שנות לימוד או בעלי 12 שנות לימוד ללא תעודת בגרות מלאה או ללא תעודת מקצוע.
  • מיומנויות יסוד: שליטה נמוכה במיומנויות יסוד ובכישורים תעסוקתיים.
  • עורף משפחתי: ללא תמיכה או עורף משפחתי במישור הכלכלי ו/או הרגשי.
  • מגורים: מתגוררים ביישוב המדורג באשכול סוציו-אקונומי 1-6.

שותפים פילנתרופיים ליוזמת "עובדים ביחד"

הוקמה על ידי שולה וזאבי מוזס ומשקיעה בתחומי חינוך, צעירים, צדק חברתי וזהות. ב-15 השנים האחרונות, הקרן התמקדה בבוגרי מערכות הרווחה והאומנה בישראל ומעורבת עמוקות בעמותת "למרחב". העמותה פועלת להביא לשינוי חברתי מקיף על ידי התערבות רב-מימדית ואינטנסיבית בחיי צעירים חסרי עורף משפחתי ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.
שולה מוזס מכהנת כיושבת ראש שותפות "עובדים ביחד".

עמותת "למרחב" תשמש כגורם המקצועי המלווה את יישום יוזמת "עובדים ביחד".

הקרן מתמקדת בתחום ליווי צעירים ללא עורף משפחתי.

הוקמה בשנת 2015 ע"י סטלה ויואל קרסו ושלושת ילדיהם. הקרן ממקדת את פעילותה בהשכלה, הכשרות מקצועיות ותעסוקה בתחום המקצועות הטכנולוגיים היישומיים, המוגדרים כמקצועות ה- Practic-Tech.
אופק תעסוקתי זה יאפשר לצעירים ניעות חברתי, ויחזק את התעשייה והמשק בישראל.

יוזמת הקרן בישראל מחויבת להענקת הזדמנויות ליציאה ממעגל העוני ולקידום כלכלי וחברתי עבור הקהילות העניות. לשם מטרה זו, הקרן משקיעה בתחומי החינוך והפיתוח הכלכלי.
הקרן מעודדת את הנכסים החשובים ביותר בישראל- הסביבה החינוכית והסביבה היצירתית. אופק תעסוקתי זה יאפשר לצעירים ניעות חברתי, ויחזק את התעשייה והמשק בישראל.

קרן משפחתית שהוקמה בשנת 2004 על ידי יהודית יובל רקנאטי ובני משפחתה. פועלת לחיזוק החברה הישראלית ומתמקדת בתמיכה בארגוני החברה האזרחית, הנושאים על כתפיהם משימות חברתיות וערכיות. הקרן שואפת ליצור חברה ישראלית המעניקה לאזרחיה שוויון הזדמנויות, מאפשרת למצות את הפוטנציאל האישי והחברתי ומעודדת לנתינה ולקבלת אחריות לסביבה ולקהילה, והכול מתוך כבוד לזולת ואומץ לחולל שינוי.
בחזון הקרן – ישראל כמדינה דמוקרטית שבבסיסה חברה אזרחית פעילה ומגוונת, המקיימת הידברות ושיתוף פעולה בין שלושת המגזרים ליצירת חברה משגשגת ובת קיימא.

פועלת בישראל בשותפות עם פילנתרופיה ישראלית, מלכ"רים והממשלה, ליצירת חברה חזקה וכוללת יותר עבור צעירים, באמצעות שירות אזרחי משמעותי, ופועלת לקידום דיור בר השגה עבורם.
כמו כן, הקרן תומכת במדע הישראלי באמצעות הענקת פרסים למדעניות ישראליות בולטות במהלך לימודיהן.

כל השותפים: