יוזמת עובדים ביחד

יוזמה משותפת לפילנתרופיה ולממשלה לשילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית

האתגר

כ12% מכלל הצעירים במדינת ישראל, בגילאי 18-25, נדרשים להתמודד עם אתגרים נוספים על האתגרים עמם מתמודד כל צעיר. צעירים אלו נדרשים להתמודד עם אתגרים משמעותיים, כגון: העדר תמיכה ועורף כלכלי ורגשי, העדר רשתות חברתיות תומכות והעדר השכלה, הכשרה או כישורים מתאימים. אתגרים אלו פוגעים ביכולתם להשתלב בעבודה ולהבטיח לעצמם חיים של עצמאות כלכלית ומיצוי הפוטנציאל הטמון בהם.

יוזמת "עובדים ביחד"

יוזמת עובדים ביחד הינה תוצר של השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה, אשר כלל את נציגי שלושת המגזרים. היוזמה הינה מיזם משותף של הפילנתרופיה ושל משרד העבודה והרווחה בהיקף תקציבי של מעל 12 מלש"ח בין השנים 2017-2019.

מטרת היוזמה הינה שילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית, הכוללת אופק קידום מקצועי, וכן גיבוש הפרקטיקות המיטביות להתערבות עם צעירים בפריפריה להשגת מטרה זו. כל זאת, לצד מתן מענה רלוונטי לצרכי מעסיקים ושוק התעסוקה המשתנה. היוזמה תתבסס על ארגונים הפועלים היום בתחום ליווי צעירים ובתחום התעסוקה ותעודד שיתופי פעולה בין מגזריים.

עמותת למרחב מנחה מקצועית את יישום יוזמת עובדים ביחד. עמותת למרחב מלווה צעירים ללא עורף משפחתי מרקע סוציו-אקונומי נמוך בהתערבות אינטנסיבית, רב-מימדית וארוכת טווח בחיי הצעירים. ועדת היגוי, המשותפת לממשלת ישראל ולפילנתרופיה, מפקחת על יישום היוזמה.

קהל היעד

קהל היעד ליוזמה הינו צעירים בגילאי 18-25 במחוז הדרום, אשר אינם משולבים בעבודה איכותית ועונים על שניים מהתנאים הבאים:

 

  • השכלה: ללא 12 שנות לימוד או בעלי 12 שנות לימוד ללא תעודת בגרות מלאה או ללא תעודת מקצוע.
  • מיומנויות יסוד: שליטה נמוכה במיומנויות יסוד וכישורים תעסוקתיים.
  • עורף משפחתי: ללא תמיכה או עורף משפחתי במישור הכלכלי ו/או הרגשי.
  • מגורים: מתגוררים ביישוב המדורג באשכול סוציו-אקונומי 1-6.

על מנת להבטיח שיישום היוזמה יתבסס על ארגונים פעילים, על מקצועיותם ועשייתם הענפה, וכן על מנת לעודד שיתופי פעולה בין הארגונים ולמנוע כפילויות, נבחר גוף מתכלל אשר יוביל את יישום היוזמה.

ארץעיר, הגוף המתכלל ליוזמת עובדים ביחד, הינה עמותה המקדמת חוסן קהילתי בערי הפריפריה בישראל. העמותה פועלת לצמצום פערים ולפיתוח הפריפריה החברתית בישראל באמצעות הקמת קהילות ופיתוח יזמות עסקית חברתית.

ארץעיר תעבוד עם ארגונים המלווים צעירים בפריפריה, מעסיקים, גופי הכשרה מקצועית והשמה וכן רשויות מקומיות, מוסדות אקדמיה וגופים משפיעים בנגב. עבודתם תתמקד בפעולות הבאות:

  • מתן ליווי ממוקד תעסוקה עבור צעירים בפריפריה באמצעות הארגונים השותפים ביוזמה ומתן מענה מתאים לצרכים הפרטניים והקבוצתיים של כל צעיר.
  • ביסוס קשר רציף עם מעסיקים לשם זיהוי והבנה של צרכיהם בהיבטי המקצועות הנדרשים, היקף ותוכן ההכשרות, מיומנויות נדרשות, ליווי במקום העבודה וכדומה.
  • גיבוש הפרקטיקות המיטביות להתערבות עם צעירים בפריפריה לשם שילוב בתעסוקה איכותית.

היוזמה תלווה בהערכה מעצבת מקיפה לאופן יישומה, הישגיה, הלקחים והפרקטיקות המיטביות להתערבות. הערכה זו תלווה את שנות יישום היוזמה וכן את גיבוש המסקנות ממנה. מסקנות היוזמה תשולבנה במדיניות הממשלתית וביוזמות עתידיות, על מנת להבטיח כי בפני צעירים בפריפריה נפתחת הדרך לתעסוקה איכותית, המאפשרת אופק קידום מקצועי ומיצוי הפוטנציאל האישי.

שותפים פילנתרופיים ליוזמת "עובדים ביחד"

הוקמה על ידי שולה וזאבי מוזס ומשקיעה בתחומי חינוך, צעירים, צדק חברתי וזהות. ב-15 השנים האחרונות, הקרן התמקדה בבוגרי מערכות הרווחה והאומנה בישראל ומעורבת עמוקות בעמותת "למרחב". העמותה פועלת להביא לשינוי חברתי מקיף על ידי התערבות רב-מימדית ואינטנסיבית בחיי צעירים חסרי עורף משפחתי ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.
שולה מוזס מכהנת כיושבת ראש שותפות "עובדים ביחד".

עמותת "למרחב" תשמש כגורם המקצועי המלווה את יישום יוזמת "עובדים ביחד".

הקרן מתמקדת בתחום ליווי צעירים ללא עורף משפחתי.

הוקמה בשנת 2015 ע"י סטלה ויואל קרסו ושלושת ילדיהם. הקרן ממקדת את פעילותה בהשכלה, הכשרות מקצועיות ותעסוקה בתחום המקצועות הטכנולוגיים היישומיים, המוגדרים כמקצועות ה- Practic-Tech.
אופק תעסוקתי זה יאפשר לצעירים ניעות חברתי, ויחזק את התעשייה והמשק בישראל.

יוזמת הקרן בישראל מחויבת להענקת הזדמנויות ליציאה ממעגל העוני ולקידום כלכלי וחברתי עבור הקהילות העניות. לשם מטרה זו, הקרן משקיעה בתחומי החינוך והפיתוח הכלכלי.
הקרן מעודדת את הנכסים החשובים ביותר בישראל- הסביבה החינוכית והסביבה היצירתית. אופק תעסוקתי זה יאפשר לצעירים ניעות חברתי, ויחזק את התעשייה והמשק בישראל.

קרן משפחתית שהוקמה בשנת 2004 על ידי יהודית יובל רקנאטי ובני משפחתה. פועלת לחיזוק החברה הישראלית ומתמקדת בתמיכה בארגוני החברה האזרחית, הנושאים על כתפיהם משימות חברתיות וערכיות. הקרן שואפת ליצור חברה ישראלית המעניקה לאזרחיה שוויון הזדמנויות, מאפשרת למצות את הפוטנציאל האישי והחברתי ומעודדת לנתינה ולקבלת אחריות לסביבה ולקהילה, והכול מתוך כבוד לזולת ואומץ לחולל שינוי.
בחזון הקרן – ישראל כמדינה דמוקרטית שבבסיסה חברה אזרחית פעילה ומגוונת, המקיימת הידברות ושיתוף פעולה בין שלושת המגזרים ליצירת חברה משגשגת ובת קיימא.

פועלת בישראל בשותפות עם פילנתרופיה ישראלית, מלכ"רים והממשלה, ליצירת חברה חזקה וכוללת יותר עבור צעירים, באמצעות שירות אזרחי משמעותי, ופועלת לקידום דיור בר השגה עבורם.
כמו כן, הקרן תומכת במדע הישראלי באמצעות הענקת פרסים למדעניות ישראליות בולטות במהלך לימודיהן.

הקרן מתרכזת בתחומים של פיתוח כלכלי לקהילות מודרות, קידום חינוך לאזרחות והבנה בין-תרבותית.

כל השותפים:

עמותת למרחב- מייסודה של קרן מוזס וולפוביץ